Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Provozovatelem internetového obchodu a zároveň prodávající je firma

  ANPARE TRADE s.r.o.
  K Pasekám 2984/45, Zlín 760 01
  IČO: 27685713
  DIČ: CZ27685713

  Mob.: 732 544 279, 731 244 656
                                   
  JSME PLÁTCI DPH !

  Bankovní spojení: Fio Banka, a.s.   2700955835/2010
  E-mail: italskynabytek@seznam.cz, arrediitalia@seznam.cz

 2. Tyto obchodní podmínky platí pro objednání zboží z internetového obchodu
  www.arrediitalia.cz
  www.italskynabytekzlin.cz
  www.italskynabytek.cz

  www.italskyrustikalninabytek.cz

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy.

 1. Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká závazným potvrzením objednávky. Za závazné se považuje potvrzení telefonické nebo e-mailem, které je realizováno ze strany prodávajícího po předchozím odeslání elektronické objednávky. Pouhé potvrzení o přijetí objednávky do systému není považováno za závazné.
  Kontakt nutný k potvrzení objednávky provádí zpravidla prodávající po ověření dostupnosti s termínu dodání požadovaného zboží.
 2. Barvy na Vašem monitoru se mohou v závislosti na jeho nastavení, lišit od skutečnosti.

III. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Ze strany kupujícího:
  V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Vrácení zboží lze
  provést za následujících podmínek:
  - Kupující odešle dopis (nejlépe e-mailem) na adresu prodávajícího
  s textem: „ Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (popř. na účet číslo).“ Datum a podpis.
  - Kupující doručí zboží na své náklady zpět na adresu prodávajícího.
  - Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu. Zboží nesmí nést známky použití, musí být
  nepoškozené, kompletní a s originálním dokladem o koupi.
  - Peníze budou vráceny převodem na účet nebo složenkou, za předpokladu splnění všech výše uvedených podmínek.
  - Kupující nemá právo na výměnu zboží či vrácení peněz, pokud zboží bude
  jakkoliv poškozené jeho nesprávným použitím, ošetřením nebo špatnou manipulací.
 2. Ze strany prodávajícího:
  - Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. Pokud tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

IV. Dodací podmínky

 1. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 2. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem dodání a zaplacením kupní ceny.
 3. Zboží lze odebrat:
  - osobně (na adrese provozovny, případně ve skladu prodávajícího)
  - autodopravcem - ( na adresu kterou uvedete v objednávce jako doručovací )
 4. Dodací lhůta se pohybuje v rozmezí 4 – 10 týdnů.

V. Doprava

Po telefonní domluvě se zákazníkem, dle vzdálenosti.

VI. Platební podmínky

 1. Ceny uvedené na webových stránkách jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo chyb v textu a v uvedených cenách, nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců.
 2. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH 21% . Montáž není v ceně započítána.
 3. Při objednání zboží požadujeme platbu zálohy ve výši 50 - 60% z celkové částky.
  Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího, případně uhrazením celé částky v hotovosti na adrese prodávajícího. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. 
  Bankovní spojení Fio Banka, a.s.  2700955835/2010
 4. V případě neodebrání objednaného zboží do 30 kalendářních dnů po oznámení kupujícímu, že zboží je připraveno k odběru na prodejně, nebo jednostranného odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího, činí storno poplatek 30% z prodejní ceny zboží.

VII. Záruka

Záruka na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních
předpisů. Záruční doba začíná běžet ode dne vystavení dokladu na dané zboží
kupujícímu.

VIII. Reklamace

Reklamace se řídí příslušnými ustanoveními Občanského/Obchodního zákoníku
a Zákona na ochranu spotřebitele. Zákazník je povinen při převzetí si zboží
pořádně prohlédnout / zkontrolovat! Na pozdější reklamace (zřetelné zevní poškození vzniklé např. při přepravě) nebude brán zřetel. V případě oprávněné / prokázané vady zboží, na které se vztahuje záruka, má zákazník právo na jeho bezplatnou opravu nebo výměnu. Reklamaci zákazník uplatňuje u dodávající firmy ANPARE TRADE s.r.o.

Kupující na vlastní náklady a riziko doručí reklamované zboží na adresu provozovny, případně skladu prodávajícího dle přechozí dohody v úplném stavu, původním, nepoškozeném obalu včetně příslušenství bylo-li součástí dodaného zboží.

Práva z odpovědnosti za vady Zboží se nevztahují zejména na případy:

 • vad zboží způsobených přepravou neuskutečněnou přímo firmou ANPARE TRADE s.r.o.
 • neodbornou montáží neuskutečněnou přímo firmou ANPARE TRADE s.r.o.
 • poškozením zboží při manipulaci
 • vad vzniklých při používání zboží k jinému účelu nebo v jiných podmínkách, než ke kterému bylo vyrobeno:
 • poškození, zničení či upravení zboží Zákazníkem či třetí osobou;
 • poškození či zničení zboží zásahem vyšší moci či jednáním nebo událostí, které nemohla firma ANPARE TRADE s.r.o. ani při vynaložení veškerého úsilí, jež po nich lze požadovat, odvrátit
 • vady existující v okamžiku převzetí zboží, kdy pro takovou vadu byla sjednána sleva z ceny zboží;
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním
 • vady vzniklé běžným opotřebením
 • zboží zákazník uskladnil v nevhodných podmínkách


IX. Doplňková ustanovení

 • Zboží je doručeno před dům kupujícího s ohledem na dostupnosti vozu. Řidič jezdí bez závozníka, proto není schopen zboží stěhovat po domech či patrech.
 • Doprava je služba doplňková, platit lze pouze hotovostním stykem při předání zboží.

X. Ochrana osobních dat

Společnost jako provozovatel internetových stránek 
www.arrediitalia.cz
www.italskynabytekzlin.cz

www.italskyrustikalninabytek.cz 
www.italskynabytek.cz  
garantuje bezpečnost Vámi poskytnutých dat.

XI. Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je reklamační řád a prohlášení o ochraně osobních údajů.

UPOZORNĚNÍ

VZHLEDEM K CELKOVÉ SITUACI NA TRHU A NEUSTÁLE SE MĚNÍCÍM CENÁM ZBOŽÍ SE MŮŽE STÁT, ŽE VÁMI VYBRANÁ POLOŽKA BUDE MÍT NEAKTUÁLNÍ CENU. VYHRAZUJEME SI TAK PRÁVO NA ZMĚNU CEN I PO OBJEDNÁNÍ A ZAPLACENÍ ZBOŽÍ.POKUD SE TAK STANE, BUDEME VÁS O ZMĚNĚ CENY  INFORMOVAT TELEFONICKY.

Podmínky jsou platné v plném znění od 01.01. 2019

Ceny ložnic pokud není uvedeno jinak, nezahrnují rošty a matrace /možno doobjednat/

Ceny v položce AKCE platí pouze do vyprodání zásob.

AKCE - SLEVA 15% NA OBJEDNÁVKY DO 20.7.2023 neplatí na již slevněné zboží.